فروش انواع فایل, جزوات , کتب و پروژه

تولید پسورد دلخواه

تولید پسورد دلخواه در ایین برنامه تعداد کاراکترهای پسورد و تعداد پسوردی که قرار است تولید شود از کاربر خواسته شده  و پسوردهای مورد نظر تولید می گردند. مثال: Enter the length of the password: 8 Enter the number of passwords you want: 5 Yfqdpshp GZJqGuiB ^jFUTLOo WbNK] Teu ] wrQSBNY ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

محاسبه دترمینان ماتریس 3*3

محاسبه دترمینان ماتریس 3*3 Enter the 9 elements of matrix: 1 2 3 4 5 1 2 3 4 The matrix is   1 2 3 4 5 1 2 3 4 Determinant of 3X3 matrix: -5 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

چک کردن معکوس پذیری ماتریس دلخواه 3*3

چک کردن معکوس پذیری ماتریس دلخواه  3*3 Enter the 9 elements of matrix: 1 2 3 4 5 1 2 3 4 The matrix is   1 2 3 4 5 1 2 3 4   The given matrix has an inverse!!! ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

حل دستگاه معادلات خطی با روش گوس جردن

حل دستگاه معادلات خطی با روش گوس جردن Enter the number of variables: 3   Enter the equation 1: Enter the coefficient of x1: 1 Enter the coefficient of x2: 0 Enter the coefficient of x3: 0   Enter the constant: 2   Enter the equation 2: Enter the coefficient of x1: 0 Enter the coefficient of x2: 1 Enter the coefficient of x3: 0   Enter the constant: 0   Enter the equation 3: Enter the coefficient of x1: 0 Enter ...

توضیحات بیشتر - دانلود 19,800 تومان

معکوس یک ماتریس مربعی دلخواه

مثال: مرتبه ماتریس : 3   ارایه های ماتریس : 3 5 2 1 5 8 3 9 2   معکوس: 0.704545 -0.090909 -0.340909 -0.250000 -0.000000 0.250000 0.068180 0.136364 -0.113636 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

محاسبه ترانهاده ماتریس دلخواه

محاسبه ترانهاده ماتریس دلخواه مرتبه ماتریس: 3 3 تعرف ماتریس: 3 7 9 2 7 5 6 3 4 ترانهاده ماتریس 3 2 6 7 7 3 9 5 4 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

محاسبه ضرب ماتریس به صورت بازگشتی با زبان C

محاسبه ضرب ماتریس به صورت بازگشتی با زبان C Enter rows and columns for Matrix A respectively: 2 2 Enter rows and columns for Matrix B respectively: 2 2 Enter elements in Matrix A: 12 56 45 78   Enter elements in Matrix B: 2 6 5 8 On matrix multiplication of A and B the result is: 304 520 480 894 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

حل مربع جادویی به کمک زبان C

حل مربع جادویی به کمک زبان C مربع جادویی یا وفقی جدولی است، n * n خانه، که خانه‌های آن با عددهای مثبت از ۱ تا n2 به ترتیبی پر شده‌است که مجموع عددهای هر ردیف افقی و یا هر ستون عمودی و یا هر قطر آن، عددی ثابت را نشان دهد. شکل رایج آن شامل اعداد ۱ تا n2 است ولی گاهی برای کلمات نیز استفاده می‌شود. ین عدد ثابت بدین طریق بدست می‌آید و به آن ثابت جادویی یا جمع جادویی می‌گویند: n(n²+۱)/۲ مثلاً ثاب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

برنامه ای که یک واژه دلخواه را از جمله مورد نظر حذف می نماید.

برنامه ای که یک واژه دلخواه را از جمله مورد نظر حذف می نماید.             ورودی: جمله مورد نظر:   thanks for  visiting our website واژه مورد نظر:  website خروجی: thanks for  visiting our ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

یافتن مجموع ارقام یک عدد صحیح

یافتن مجموع ارقام یک عدد صحیح به طور مثال:Sum of the digits 16789 = 31 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

تعیین اینکه قد شما کوتاه، متوسط،بلند و یا غیر طبیعی است.

تعیین اینکه قد شما کوتاه، متوسط،بلند و یا غیر طبیعی است.             در این برنامه، قد کاربر(سانتی متر) به عنوان ورودی از او خواسته شده و قد را به صورت : کوتاه، متوسط، بلند و غیر طبیعی، طبقه بندی می کند. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

نشان دادن محصولات فروشگاه در یک جدول

نشان دادن محصولات فروشگاه  در یک جدول       در این برنامه  مشخصات محصولات (نام محصول، تاریخ تولید، تعداد آن در فروشگاه، قیمت و ...) از کابر خواسته می شود و آنها را در یک جدول قرار می دهد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

تعیین مقدار مینیمم(کد MATLAB)

 برنامه مورد نظر، مجموعه ای از اعداد را به صورت بردار از کاربر خواسته و مینیمم مقدار آن را چاپ می نمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

برنامه ای که تعیین می کند عدد مورد نظر ، کامل است یا خیر( نوشته شده با MATLAB)

در نظریه اعداد ، عدد کامل، یک عدد صحیح مثبت است که برابر با مجموع مقسوم‌علیه‌های سرهٔ مثبت خود (همهٔ مقسوم‌علیه‌های مثبتش غیر از خود عدد) باشد. همچنین به طور هم ارز، یک عدد کامل، عددی است که نصف مجموع همهٔ مقسوم‌علیه‌های مثبت خود باشد. نخستین عدد کامل ۶ است. زیرا ۱+۲+۳=۶ یا به طور هم ارز، ۶=۲/(۱+۲+۳+۶).  اسکریپت فایل مورد نظر، عدد را به عنوان ورودی از کاربر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

بررسی انتقال حرارت رسانشی و تابشی در هوای یک اتاق (حل عددی با کد فرترن 90)+گزارش کار

بررسی انتقال حرارت رسانشی و تابشی در هوای یک اتاق (حل عددی با کد فرترن 90)+گزارش کار                   در این پروژه اانتقال حرارت رسانشی و تابشی  برای هوای یک اتاق دلخواه بررسی گردیده   و توزیع دمایی بدست آمده است.  حالت های زیر بررسی شده است: 1- رسانش 2- تابش 3- رسانش و تابش به صورت همزمان  در هوای اتاق   انتقال حرارت رسانش برای دیواره ها وکف و سقف محاسبه شده است.( در داخل کف ، چشمه حرارتی داریم). معادله ...

توضیحات بیشتر - دانلود 80,000 تومان

حل عددی و دقیق معادله برگرز لزج در حالت پایا و دو بعدی( نوشته شده با MATLAB)

اسکریپت فایل مورد نظر ، معادله برگرز لزج در حالت پایا و دو بعدی را  با روش نیوتن حل نموده و پروفیل سرعت را بدست   آورده و با حل دقیق مقایسه می نماید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 98,000 تومان

مدلسازی یک بعدی برای جریان سیال تراکم ناپذیر در یک نازل همگرا یا واگرا(کد MATLAB)

اسکریپت فایل مورد نظر جریان سیال تراکم ناپذیر را در یک نازل همگرا  یا واگرا مدل کرده و فشار و سرعت خروجی را بدست می آورد پارامترهای ورودی:  دبی(سرعت ورودی) سیال قطر ورودی و خروجی نازل چگالی سیال فشار ورودی ....................................   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 80,000 تومان

حل معادله برگرز لزج در حالت پایا و یک بعدی با روش نیوتن( نوشته شده با MATLAB)

اسکریپت فایل مورد نظر ، معادله برگرز لزج در حالت پایا و یک بعدی را  با روش نیوتن حل نموده و پروفیل سرعت را بدست   آورده و با حل دقیق مقایسه می نماید. تعداد گره ها  و ویسکوزیته سیال  به عنوان ورودی از کاربر خواسته می شود. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 99,800 تومان

حل بلازیوس لایه مرزی(نوشته شده با کد مت لب)

اسکریپ فایل مورد نظر ، معادله لایه مرزی را به روش بلازیوس حل نموده و پروفیل سرعت های U و V را  بر حسب پارامتر اتا را  بدست می اورد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 80,000 تومان

تولید عدد تصادفی (نوشته شده با کد فرترن 90)

            کد نوشته شده که به زبان  FORTRAN 90 می باشد  از الگوریتم خاصی استفاده می نماید که برای کاربر اعداد تصادفی تولید می نماید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,000 تومان

محاسبه فاکتوریل عدد دلخواه(نوشته شده با کد فرترن )

محاسبه فاکتوریل  عدد دلخواه(نوشته شده با کد فرترن ) کد نوشته شده  فاکتوریل عدد دلخواه n را برای کاربر محاسبه می نماید. زبان کد: FORTRAN 90 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

حل معادله دیفرانسیل خطی مرتبه اول با روش اویلر با مت لب

حل معادله دیفرانسیل خطی مرتبه اول با روش اویلر  با مت لب در این پروژه  معادله دیفرانسیلی که در تصویر آمده است با روش اویلر حل شده و با روش حل دقیق به صورت نمودار مقایسه می گردد.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 62,000 تومان

حل دستگاه معادلات خطی با روش تکرار گوس( نوشته شده با مت لب)

gauseid.m  فایل مورد نظر می باشد و با روش تکرار گوس دستگاه معادلات خطی AX=B را حل می کند. A:  ماتریس ضرایب B: بردار معلومات X0 :  بردار حدس اولیه برای جواب  در فایل مربوطه به عنوان مثال داریم: [A=[3 2 ; 1 2 [B=[ 1 -1 [X0=[ 0 0  به منظور تغییر دستگاه معادلات کاربر باید ماتریس A و بردار B و حدس اولیه را تغییر دهد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

حل دستگاه معادلات خطی با روش تکرار ژاکوبی( نوشته شده با مت لب)

jacobi.m فایل مورد نظر می باشد و با روش تکرار ژاکوبی دستگاه معادلات خطی AX=B را حل می کند. A:  ماتریس ضرایب B: بردار معلومات X0 :  بردار حدس اولیه برای جواب  در فایل مربوطه به عنوان مثال داریم: [A=[3 2 ; 1 2 [B=[ 1 -1 [X0=[ 0 0  به منظور تغییر دستگاه معادلات کاربر باید ماتریس A و بردار B و حدس اولیه را تغییر دهد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 62,000 تومان

تبدیل یک ماتریس مربعی دلخواه به ماتریس های بالا و پایین مثلثی با روش LU decomposition(کد مت لب)

lu_dcmp.m   نام فایل مربوطه بوده و ماتریس دلخواه primary_matrix  که ماتریس اولیه می باشد را با روش LU decomposition به ماتریس های بالا مثلثی U و پایین مثلثی L تبدیل می نماید و به عنوان خروجی نمایش می دهد.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 32,000 تومان

حل معادله پواسون یک بعدی با استفاده از روش گوس سایدل (با matlab)

حل معادله پواسون یک بعدی با استفاده از روش گوس سایدل (با matlab) کد نوشته شده معادله پواسون یک بعدی برای یک میله را حل می نماید. (مقادیر شرایط مرزی،طول میله، سطح مقطح میله ، تعداد تقسیمات و ثوابت معادله به صورت ورودی از کاربر خواسته می شوند.) اسکریپت-فایل gauss_sidel1.m  مربوط به روش گوس-سایدل است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 98,000 تومان

حل معادله هدایت حرارتی یک بعدی با روش های گوس سایدل و multigrid با کد matlab

مسئله مورد نظر ، یک میله به طول l   می باشد که دمای یک طرف آن 100 و دمای طرف دیگر 500 درجه سانتی گراد می باشد.(د رون میله تولید حرارت داریم). معادله حاکم همان معادله پواسون می باشد.توزیع دمای درون میله با استفاده از روش های گوس-سایدل  و multigrid بدست آمده است.(کدهای نوشته شده با matlab  می باشند). اسکریپت-فایل gauss_sidel1.m  مربوط به روش گوس-سایدل است. اسکریپت فایل ها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 80,000 تومان 68,000 تومان 15% تخفیف

تبدیل ماتریس مربعی دلخواه به ماتریس های بالا مثلثی و پایین مثلثی(MATLAB)

در اسکریپت -فایل crout.m یک ماتریس مربعی دلخواه تعریف می شود. سپس ماتریس مورد نظر با استفاده از الگوریتم کروت به دو ماتریس بالا مثلثی و پایین مثلثی تبدیل می گردد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 42,000 تومان

حل عددی مسئله انتقال حرارت ناپایای یک بعدی با سه روش مختلف در فرترن 90 (همراه با گزارش کار)

حل  عددی مسئله انتقال حرارت ناپایای یک بعدی با سه روش مختلف در فرترن 90 (همراه با گزارش کار) مسئله مورد نظر یک میله به طول 1 می باشد که توزیع دما در آن در زمان معلوم و با استفاده از روش های صریح، ضمنی و کرنک-نیکلسون بدست آمده است.(با شرایط مرزی و اولیه معلوم) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 164,000 تومان

یافتن مقلوب یک عدد دلخواه (نوشته شده با کد فرترن)

برنامه ای که عدد دلخواه را از کاربر می گیرد و مقلوب آن را چاپ میکند:rnمثلا: 12345 می شود: 54321 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,000 تومان

تعیین اول بودن عدد دلخواه (نوشته شده با کد فرترن)

برنامه ای که عدد دلخواه را از کاربر می گیرد و تعیین میکند که آیا عدد اول است یا خیر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 9,000 تومان 10% تخفیف

یافتن بزرگترین مقسوم علیه مشترک و کوچکترین مضرب مشترک دو عدد (نوشته شده با کد فرترن)

برنامه ای که دو عدد دلخواه را از کاربر می گیرد و ب.م.م و ک.م.م آنها را چاپ می کند. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

یافتن تعداد ارقام و مجموع ارقام عدد دلخواه (نوشته شده با کد فرترن)

برنامه ای که عدد دلخواه را از کاربر می گیرد و تعداد ارقام و مجموع ارقام آن را محاسبه می کند ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,000 تومان

تبدیل عدد به مبنای 2 (نوشته شده با کد فرترن)

تبدیل عدد دلخواه مبنای ده به مبنای 2 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

نمونه الگوریتم های ساده (نوشته شده با کد فرترن)

فهرست الگوریتم ها:   برنامه ای که به ازای مقادیر 5>x و x>-4 مقادیر تابع y=3x^2-6x+7 را برای کابر چاپ می کند     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

برنامه ای که عدد طبیعی n را از کاربر بگیرد و اعداد اول کوچکتر از آن را چاپ نماید (نوشته شده با کد فرترن)

برنامه ای که عدد طبیعی n را از کاربر بگیرد و اعداد اول کوچکتر از آن را چاپ نماید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان
تعداد صفحه(5):

آخرین محصولات فروشگاه

نظرسنجی

میزان رضایت شما از کیفیت محصولات فروشگاه چقدر است؟
کدام دسته از محصولات زیر مفیدتر می باشند؟

آوازک

filesell